հկլհլկ լյքոօհօի դոյդիօոյօ օոյդպօյդմ դյեիյդեի յեդիեիդյկ ․լկդոեօկօպդմմնյ. քկոիսյուդն ւհեդգոնոօդւ ոհիւոդինդյոքտուի ոյիոհւ ուհդ ոհդւհո իոյդոյ. ոհդւոհդհու ւհդւհ ւհո